Довідкові служби Карта міста Схема руху транспорту Розклад руху пасажирських поїздів приміського сполучення Розклад руху міжміських поїздів Міська Рада Обласна Рада Львівська обласна державна адміністрація Прокуратура Управління юстицій Поліція Податкова Управління Безпеки Дорожнього Руху Львівобленерго ЛьвівГаз МНС України у Львівській області Освітній портал Львівщини ЛьвівТеплоЕнерго Державна міграційна служба

Статут

Статут

Повідомлення Наш Львів » 12 вересня 2019, 14:49

12541108_529263513902420_3257431829625995346_n.jpg


СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАШ ЛЬВІВ»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАШ ЛЬВІВ» (далі – Організація, Громадська організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАШ ЛЬВІВ»
1.3. Скорочене найменування: ГО «НАШ ЛЬВІВ»
1.4. Повне найменування міжнародною (англійською) мовою: «OUR LVIV»
1.5. Офіційною мовою ГО «НАШ ЛЬВІВ» є українська.
1.6. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАШЛЬВІВ» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання»,іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.7. Організація створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядності, вільного вибору території своєї діяльності, відсутності майнового інтересу її членів, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Загальними Зборами, рахунки в установах банків.
1.9. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах.
1.10. Символіка Організації реєструється у встановленому законом поряду.
1.11. ГО «НАШ ЛЬВІВ» співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з міжнародними підприємствами, установами, організаціями та державними органами.
1.12. ГО «НАШ ЛЬВІВ» може вступати в члени міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
1.13. Діяльність Громадської організації поширюється на всю територію України.
1.14. Організаційно-правова форма: Громадська організація.
1.15. Громадська організація не має на меті одержання прибутку.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є об’єднання громадян з метою захисту законних соціальних, економічних, творчих, екологічних, спортивних, культурних, наукових,вікових прав таінтересів львів’ян і гостей міста. Сприяння розвитку Львова та становленню демократичного громадянського суспільства, популяризація міста на державному та міжнародному рівні.
2.2. Для досягнення і в рамках зазначеної мети, Організація, на непідприємницькій (некомерційній) основі здійснює діяльність за такими основними напрямками:
2.2.1. Співпраця з громадськістю Львова та створення умов для перспективного розвитку міста;
2.2.2. Участь у формуванні соціального, культурного, творчого, спортивного, екологічного, наукового розвитку міста;
2.2.3. Сприяння підвищенню прозорості діяльності влади, зокрема шляхом залучення громадськості до обговорення суспільно значимих рішень;
2.2.4. Поширення серед громадськості ідей національної свідомості, патріотизму, законності, толерантності, благодійності;
2.2.5. Створення та підтримання контактів з національними та іноземними спорідненими організаціями, укладення угод про співпрацю та взаємодопомогу;
2.2.6. Організація відпочинку і дозвілля членів Організації та громадян;
2.2.7. Отримання відповідних повноважень щодо організації культурних, спортивних програм та масових заходів у місті Львові;
2.2.8. Участь у практичній діяльності спільно з органами місцевого самоврядування, яка спрямована на вирішення локальних та глобальних проблем мешканців міста Львова;
2.2.9. Вивчення та впровадження передового досвіду вітчизняних та іноземних організацій, в тому числі міжнародних, а також обмін делегаціями, проведення тренінгів, нарад, конференцій і симпозіумів з питань розвитку Львова, формування позитивного іміджу міста на державному та міжнародному рівні;
2.2.10. Участь в організації та забезпеченні зустрічей з провідними вченими, експертами, спеціалістами, підприємцями, митцями;
2.2.11. Сприяння проведенню благодійних акцій, спрямованих на популяризацію спорту серед дітей та молоді, ведення здорового способу життя, активного відпочинку, туризму, культури та інтеграцію України в європейський інтелектуальний, політичний, суспільний і культурний простір;
2.2.12. Проведення моніторингу засобів масової інформації, Інтернет видань, створення Інтернет сторінок, сайтів та контенту;
2.2.13. Проведення незалежних соціологічних опитувань, досліджень громадської думки;
2.2.14. Надання членам Організації довідкової інформації та професійних консультацій з питань, пов'язаних з її діяльністю;
2.2.15. Взаємодія із зацікавленими центральними, регіональними законодавчими та виконавчими органами державної влади, представниками бізнесу, науковими, освітніми, профспілковими, благодійними, молодіжними, жіночими організаціями й іншими об’єднаннями держави;
2.2.16. Сприяння художньо-естетичному розвитку особистості, формуванню в молоді цілісної художньої картини світу, ключових загальнокультурних цінностей;
2.2.17. Підвищення культури поведінки в соціальних мережах. Забезпечення розповсюдження інформації про соціальні мережі в Україні, сприяння поширенню інформації про культуру поведінки в соціальних мережах та обміну досвідом в цій сфері. Поєднання українських традицій і досягнень в сфері соціальних мереж в Україні із світовим досвідом;
2.2.18. Збереження, очистка та відновлення природи, зелених насаджень, водних ресурсів міста;
2.2.19. Сприяння формуванню екологічної свідомості, підвищенню рівня екологічної освіти та культури членів Громадської організації та мешканців Львова шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища;
2.2.20. Просвітницька діяльність у сфері права, допомога громадянам у правових питаннях;
2.2.21. Розробка пропозицій, щодо вдосконалення чинного законодавства України.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:
3.1.1. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та неурядових організаціях;
3.1.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
3.1.3. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.4. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.1.5. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розроблені проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного та суспільного життя;
3.1.6. Проводити мирні зібрання;
3.1.7. На добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу;
3.1.8. Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.9. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспорті засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.10. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню;
3.1.11. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
3.1.12. Здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.13. Вступати в спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.14. Обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
3.1.15. Мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
3.1.16. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.1.17. Створювати та реалізовувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним.
4.2. Членами Громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та які визнають принципи, мету, завдання та Статут Організації і сплачують членські внески;
4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.
4.4. Права членів Організації:
4.4.1. Обирати і бути обраним до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходів, що проводяться Організацією;
4.4.2. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
4.4.3. Звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації;
4.4.4. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
4.4.5. Звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.
4.5. Члени Організації зобов’язані:
4.5.1. Дотримуватися положень Статуту Організації;
4.5.2. Виконувати рішення керівних органів Організації;
4.5.3. Своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та в строки, що встановлюються Правлінням Організації;
4.5.4. Сприяти здійсненню завдань Організації;
4.5.5. Брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
4.6.1. Виходу із Організації за власним бажанням;
4.6.2. Виключення з Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена Організації суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок з Організацією без поважних причин або за систематичну несплату членських внесків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова Правління.
5.2. Загальні збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.
5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожен член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.
5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням, Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних Зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право скликати самі Загальні Збори.
5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;
5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації;
5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації;
5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління;
5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації;
5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш дві третини членів Організації. З питань, передбачених п. 5.7.2 (внесення змін до Статуту), п. 5.7.4. (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як три четвертих членів Організації, які брали участь у Загальних зборах. Також трьома четвертими голосів членів Організації, які брали участь у Загальних зборах приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.
5.9. Загальні Збори приймають «Рішення». Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації.
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними Зборами Головою Організації. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою та секретарем Загальних Зборів.
5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління поточною, організаційною діяльністю Організації та обирається строком на 3 (три) роки.
5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством України.
5.13. Головою Правління є Голова Організації.
5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджується Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.
5.15. До компетенції Правління відноситься:
5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів;
5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів;
5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів та звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;
5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
5.15.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних Зборів членів Організації;
5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації. Про час, місце та порядок денний Загальних Зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові збори скликаються на вимогу третини членів Правління.
5.18. Кожен член Правління може виступити з ініціативою про прийняття рішення із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.
5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.
5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.21. Голова Організації призначається строком на 3 (три) роки та звільняється Загальними Зборами є підзвітний Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
5.22. Голова Організації:
5.22.1. Здійснює свою діяльність на громадських засадах, реалізовує повноваження Голови безоплатно, без укладення трудового Договору;
5.22.2. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію з іншими особами.
5.22.3. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;
5.22.4. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;
5.22.5. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації;
5.22.6. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;
5.22.7. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;
5.22.8. Організовує підготовку засідання Правління;
5.22.9. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до їх компетенції внутрішніми документами Організації та даними Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації;
5.22.10. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах. Звітування здійснюється на чергових Загальних Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.
5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління (член) члени можуть оскаржити рішення до Загальних Зборів.
5.24. Член Організації немає права голосу при вирішені Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Організацією.

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
6.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
6.4. Організація:
6.4.1. Організовує обмін деклараціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
6.4.2. Реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи (філії або представництва), які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління Організації.
7.2 Рішення про утворення, припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Правлінням Організації
7.3.Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцем знаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.
7.4. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво та захист інтересів Організації.
7.5. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними Зборами, терміном повноважень на 3 (три) роки та діють на підставі Довіреності виданої Головою Організації. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
8.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підприємствах не заборонених законом.
8.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, інших джерел не заборонених законом.
8.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частини забороняється розподіляти між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами. У разі припинення (ліквідації, злиття, приєднання або перетворення) Організації її активи не можуть перерозподілятися між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету.
8.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
8.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
8.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.
8.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
8.9. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.
9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як три четвертихчленів Організації, які брали участь у Загальних зборах. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску, реорганізації, або за рішенням суду про заборону Організації.
10.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
10.3. Організація має право в будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
10.4. Рішення про саморозпуск організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували три четвертихчленів Організації, які брали участь у Загальних зборах. Загальні Збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Громадського Об’єднання після його припинення відповідно до Статуту.
10.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш три четвертих членів Організації, які брали участь у Загальних зборах.
10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства України.
Аватар користувача
Наш Львів
Модератор
 
Повідомлення: 693
З нами з: 22 травня 2012, 21:53
Звідки: Львів
Facebook Twitter Skype Me™!

Повернутись до ЛМГО "Наш Львів"

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Якщо Ви помітили неправдиву інформацію, то зв’яжіться з нами для видалення помилки. Ми не несемо відповідальності за неправдиву інформацію, розміщену користувачами.
cron