Довідкові служби Карта міста Схема руху транспорту Розклад руху пасажирських поїздів приміського сполучення Розклад руху міжміських поїздів Міська Рада Обласна Рада Львівська обласна державна адміністрація Прокуратура Управління юстицій Поліція Податкова Управління Безпеки Дорожнього Руху Львівобленерго ЛьвівГаз МНС України у Львівській області Освітній портал Львівщини ЛьвівТеплоЕнерго Державна міграційна служба

ВГО «Ніхто крім нас»

ВГО «Ніхто крім нас»

Повідомлення Наш Львів » 01 жовтня 2013, 18:53

Львівський обласний осередок
Всеукраїнська громадська організація «Ніхто крім нас»

НКН.jpg

Голова: Роман Васильович Тупий

Тел: 068 306 88 86
E-mail: nkn.lviv@gmail.com
facebook


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Всеукраїнська громадська організація «Ніхто крім нас» (далі Організація) є всеукраїнською добровільною, самостійною громадською організацією військовослужбовців, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни в Афганістані та інших воєнних конфліктів, членів сімей загиблих, військовополонених і тих, хто пропав безвісті під час воєнних конфліктів, а також громадян України та інших осіб, які всебічно сприяють діяльності Організації і беруть участь в реалізації її програм та заходів.
Найменування Організації:
Українською мовою:
Повна назва - Всеукраїнська громадська організація «Ніхто крім нас»;
Скорочена назва — ВГО „Ніхто крім нас”;
Російською мовою:
Повна назва - Всеукраинская общественная организация «Никто кроме нас»; Скорочена назва - ВОО «Никто кроме нас».
Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про об’єднання громадян”, іншим законодавством України та цим Статутом. Діяльність Організації поширюється на всю територію України.
З моменту реєстрації у встановленому законодавством порядку Організація є юридичною особою, має круглу печатку з власною назвою, штампи, бланки, інші реквізити, а також символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструються у порядку, встановленому законодавством України Юридична адреса Організації: 01001. м. Київ, вул. Софіївська, 23, офіс 9.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Головною метою діяльності Організації є привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних структур та громадськості до проблем військовослужбовців, їхніх родин, сприяння консолідації і координації зусиль військовослужбовців, ветеранів війни та воєнних конфліктів, сімей загиблих для більш ефективного використання наявних'можливостей у забезпеченні захисту своїх політичних, економічних, соціальних прав, наданню в межах, що не суперечать законодавству, оздоровчої, медичної, психологічної* моральної та матеріальної допомоги членам Організації.
Завданнями Організації є:
здійснення громадського аналізу чинного законодавства України* сприяння прийняттю демократичних законодавчих актів України щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності;
сприяння підвищенню авторитету збройних сил України в суспільстві, вихованню у молоді та підлітків високих морально — етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Батьківщини;
сприяння органам державної влади» органам місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно військовослужбовців, ветеранів війни, сімей загиблих, учасників бойових дій, учасників війни в Афганістані та інших воєнних конфліктів;
сприяння вдосконаленню системи соціального захисту населення, проведенню демократичних, прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;
сприяння підвищенню престижу професії військовослужбовця, створенню належних умов для активної професійної і громадської діяльності військовослужбовців;
• сприяння здійсненню оздоровчої, культурної, освітньої діяльності для членів Організації, а також для сімей загиблих військовослужбовців;
• сприяння у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-психологічного стану членів Організації і сімей загиблих військовослужбовців, підвищенню їх соціальної активності;
сприяння наданню в межах, що не суперечить законодавству, всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Організації та членам сімей загиблих, в тому числі організаційної, консультативної та іншої допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем;
сприяння розшуку військовополонених і тих, хто пропав безвісті; сприяння мирному врегулюванню конфліктів, розповсюдженню міжнародного гуманітарного права.
Для виконання завдань Організація в установленому порядку має право:
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
■ брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги^ демонстрації тощо);
• здійснювати інформування, консультування, ознайомлення з правових питань членів Організації;
■ ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
• створювати установи та організації;
• сприяти реалізації рішень органів законодавчої та виконавчої влади з питань працевлаштування, забезпечення житлом, вирішенню побутових та інших проблем членів Організації;
■ проводити самостійно або спільно з органами державної влади та громадськими організаціями конгреси, конференції, семінари, неприбуткові виставки, фестивалі, концерти та інші заходи (в тому числі міжнародні);
• організовувати та здійснювати співробітництво з ветеранськими організаціями іноземних держав, здійснювати інші міжнародні зв’язки у всіх формах, не заборонених чинним законодавством;
■ створювати та брати участь у діяльності благодійних фондів, метою яких є надання благодійної допомоги військовослужбовцям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни в Афганістані та інших воєнних конфліктів, членам сімей загиблих, військовополонених і тих, хто пропав безвісті під час воєнних конфліктів;
• одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
■ вносити пропозиції до органів влади і управління;
■ розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
• засновувати засоби масової інформації.
3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
Умови і порядок прийому в члени Організації та припинення членства визначається цим Статутом.
Членами Організації можуть бути фізичні особи, які досягай 14 - річного віку, ветерани війни, які брали участь в бойових діях, члени сімей загиблих, військовослужбовці, а також громадяни України та інші особи, які всебічно сприяють діяльності Організації і беруть участь в реалізації її програм та заходів.
За рішенням Правління фізичній особі може бути присвоєно звання почесного члена Організації. Почесним членом Організації може бути особа, яка зробила значний внесок та/або надає значну організаційну, технічну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Організації.
Засновники набувають членства в Організації після її державної реєстрації. Прийняття у члени Організації здійснюється Правлінням на підставі поданої заяви. Членові Організації вручається членський квиток (затверджений Правлінням Організації) за підписом Голови Правління.
Рішення про прийом у члени Організації або про відмову у прийнятті в члени Організації приймається Правлінням у десятиденний термін з дня надходження заяви.
Членство в Організації припиняється у випадках:
• добровільного припинення членства в Організації;
• виключення з членів Організації за рішенням Правління;
• автоматичного припинення членства.
Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Правління Організації. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства у цьому випадку є дата надходження відповідної заяви.
Виключення з членів Організації за рішенням Правління може мати місце за наявності однієї з наступних підстав:
• порушення даного Статуту або невиконання статутних зобов’язань;
• невиконання рішень Правління, порушення обов’язкових для всіх членів Організації правил і норм, затверджених Загальними зборами Організації, Правлінням або Головою Правління;
поширення відомостей щодо Організації або окремих її членів, які не відповідають дійсності або є неправдивими, і завдають шкоди інтересам, честі, гідності, діловій репутації Організації або окремих її членів;
порушення обов’язків щодо сплати вступних та/або періодичних членських внесків;
Припинення членства в Організації наступає автоматично і не потребує прийняття рішення Правління у випадках:
• визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;
• набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Організації, який скоїв умисний злочин;
смерті члена Організації.
У разі припинення членства в Організації членські внески, майно та кошти цього члена, передані у власність Організації, поверненню не підлягають.
Права та обов’язки членів Організації реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом:
Кожен член Організації має право:
• брати участь в управлінні Організацією безпосередньо через участь у Загальних зборах;
• брати участь у роботі з’їздів, конференцій та інших заходах, що проводяться Організацією для виконання статутних завдань;
• користуватись культурними, матеріальними та соціально-побутовими благами, що надаються Організацією;
- висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й бути обраним у виборні органи Організації;
подавати пропозиції, заяви, апеляції до керівних, контрольних та виконавчих органів Організації та не пізніше ніж у місячний термін отримати на них мотивовану письмову відповідь;
користуватися допомогою Організації в реалізації своїх законних прав та інтересів;
- вільно виходити зі складу Організації.
Перелік прав не є вичерпним, члени Організації можуть мати і інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів або Правління
Кожен член Організації зобов’язаний:
• дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальних зборів, Правління та інших органів Організації, які є обов’язковими для її членів та відповідають чинному законодавству України;
• сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням;
• брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти Організації у її діяльності;
• не допускати дій, що дискредитують Організацію;
- інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;
• нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.
4. СТАТУТНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Статутними органами Організації є:
• Загальні збори;
• Правління;
• Ревізійна комісія.
Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які скликаються за рішенням Правління Організації не рідше одного разу на 5 календарних років. Норма представництва та порядок обрання делегатів визначається Правлінням. Позачергові Загальні збори можуть скликатися Правлінням, Ревізійною комісією або на вимогу більше 2ІЗ керівників місцевих осередків. У таких випадках Загальні збори скликаються на підставі відповідного рішення Правління Організації і обговорюють лише ті питання, для розгляду яких їх було скликано.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні делегати не менш ніж від /3 місцевих осередків Організації.
Чергові Загальні збори мають право приймати до розгляду будь-які питання* пов'язані з діяльністю Організації.
До виключної компетенції Загальних зборів відносяться наступні питання:
■ внесення змін та доповнень до Статуту;
• визначення і затвердження основних напрямків діяльності Організації;
• обрання Голови Правління, Першого заступника голови Правління, заступника голови Правління, членів Правління, Голови Ревізійної комісії, членів Ревізійної комісії терміном на п’ять років;
• заслуховування і затвердження звітів Правління та Контрольно-ревізійної комісії;
• затвердження фінансових звітів Організації;
• розглядає апеляції на рішення керівних органів та осіб Організації, її місцевих осередків, Ревізійної комісії; може відмінити рішення будь-яких органів чи
керівних осіб Організації та її місцевих осередків, крім питань, віднесених до їхньої виключної компетенції;
прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію організації, призначення ліквідаційної комісії та визначення її повноважень, затвердження ліквідаційного балансу;
реалізація права власності на кошти і майно Організації.
Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на них делегатів. З питань внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізації або ліквідації Організації, призначення ліквідаційної комісії і визначення її повноважень, рішення приймаються 2/3 голосів присутніх на них делегатів. Виконавчим органом Організації є Правління, яке здійснює керівництво діяльністю Організації у період між Загальними зборами.
Правління обирається Загальними зборами терміном на п’ять років і в кількості не менше п’яти членів. До членів правління входять Голова Правління* Перший заступник голови Правління, Заступник голови Правління, члени правління. Конкретна кількість членів Правління встановлюється рішенням Загальних зборів. Правління здійснює діяльність на підставі положень цього Статуту та рішень Загальних зборів.
Повноваження будь-кого з членів Правління або Правління в цілому можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів.
Компетенція Правління;
розробка заходів, спрямованих на виконання рішень Загальних зборів; розробка стратегії і тактики діяльності Організації;
здійснення окремих функцій щодо господарського управління майном, визначених Загальними зборами;
• координація та спрямування поточної діяльності місцевих осередків Організації;
• прийняття рішень про скликання та порядок денний Загальних зборів;
• затвердження перспективних і поточних планів та програм, бюджету, річних кошторисних витрат;
вирішення питання про прийом у члени Організації та виключення членів з її складу;
• визначення розмірів, строків та порядку внесення вступних та членських внесків;
затвердження зразків штампів, членського квитку, нагород, атрибутики і символіки Організації;
• прийняття рішень про створення місцевих осередків Організації та затвердження положень про їх діяльність;
створення постійних та тимчасових комісій з основних напрямків діяльності Організації та актуальних питань, спрямовує їх роботу;
• затвердження положення про порядок надання, в межах, що не суперечить законодавству, членам Організації та членам сімей загиблих матеріальної допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем, в тому числі матеріальної допомоги для придбання (будівництва) - житла;
внесення пропозицій в органи державної влади та громадські організації з проблем соціального захисту ветеранів війни і сімей загиблих;
прийняття рішень про участь Організації у спілках та асоціаціях об’єднань громадян, в тому числі міжнародних;
■ прийняття рішень про створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств Організації, затвердження їх статутів та положень;
• подання клопотання щодо нагородження державними нагородами та відзнаками, надання почесних звань у відповідності до чинного законодавства;
• прийняття рішення про нагородження членів Організації нагородами та атрибутами Організації;
організація і підтримка відносин з організаціями ветеранів війни України, інших
ЗСПЖИВ!,
може делегувати частину своїх повноважень Голові Правління.
* ' - Правління здійснює й іншу діяльність, яка не віднесена до виключної компетенції Загальних зборів і не суперечить чинному законодавству України та положенням нього Статуту.
- З 5 Головуючим на засіданнях Правління є Голова Правління.
Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Правління є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини його членів.
. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів - Голова Правління має право на використання додаткового голосу.
4.5.8. Член Правління не може бути одночасно членом Ревізійної комісії Організації.
Правління очолює Голова Правління, який обирається Загальними зборами на строк п’ять років і є вищою посадовою особою в Організації.
4.4.1. Голова Правління:
• здійснює загальне керівництво діяльністю Організацією;
■ несе відповідальність за виконання її основних цілей та завдань;
■ без доручення діє від імені Організації, представляє Організацію перед органами державної влади та управління, підприємствами, організаціями, установами та судовими органами, іншими юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами, у тому числі і за кордоном;
• \тсіадає від імені Організації договори та інші документі, які направлені на реалізацію статутних цілей та завдань Організації, у тому числі правочинів по відчуженню та придбанню майна, здійснює інші ділові операції, як в Україні так і за її межами за погодженням з Правлінням;
■ в межах повноважень, наданих Загальними зборами, здійснює управління майном та коштами Організації;
■ видає довіреності на здійснення дій від імені Організації;
■ відкриває та закриває в установах банків розрахункові рахунками Організації, має право першого підпису документів Організації;
• за погодженням з Правлінням проводить переговори із зацікавленими у співробітництві об'єднаннями громадян;
• видає накази та інші акти з питань діяльності Організації;
■ затверджує штатний розклад Організації, приймає на роботу та звільняє її працівників, встановлює порядок оплати штатних працівників Організації;
• направляє повідомлення про проведення Загальних зборів;
• в межах своєї компетенції дає розпорядження та доручення для штатних працівників Організації;
• у рамках законодавства України та цього Статуту в разі необхідності діє на свій розсуд, якщо такі дії направлені на досягнення мети та виконання завдань Організації і не є виключною компетенцією Загальних зборів
• виконує інші повноваження, делеговані йому Загальними зборами Організації та Правлінням.
4.4.2. На час відсутності Голови Правління його обов'язки виконує Перший заступник голови Правління в межах наданих йому повноважень. Повноваження Першого заступника голови Правління, Заступника голови Правління та членів Правління визначаються Положенням, що затверджується Головою Правління. У випадку одночасної неможливості виконання Головою та Першим Заступником Голови своїх повноважень обов’язки Голови Правління виконує заступник Голови Правління протягом строку, який може виявитися необхідним у зв’язку з такою
неможливістю, або до обрання нового Голови Правління або Першого заступника голови Правління.
Для здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Організації Загальними зборами обирається Ревізійна комісія у складі Голови Ревізійної комісії та двох членів Ревізійної комісії терміном на п’ять років.
Ревізійна комісія Організації відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансову діяльність Організації, дотримання вимог Статуту Організації та внутрішніх нормативних актів, зокрема:
• виконання встановлених Загальними Зборами основних; напрямім діяльності та кошторису Організації;
• виконання рішень Правління з питань фінансової діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту Організації;
- розглядає конфліктні ситуації щ виносить з них свої рекомендації керівним органам та керівним особам;
■ проводить ревізію ф і нансо во- гос і ю; (аре ької діяльності організаційних структур Організації згідно Статуту та створених ними структур за рішенням керівних органів;
■ надає методичну допомогу;
• перевіряє стан каси і майна Організації, її місцевих осередків;
• інші питання фінансової діяльності .
Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, що. входять до складу Правління Організації. Ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна Загальним зборам.
За рішенням Загальних зборів ревізія може бути доручена аудиторській організації.
5. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ
Основою Організації є її місцеві осередки, які створюються на території України за територіальною ознакою при наявності не менше як трьох чоловік.
У своїй діяльності місцеві осередки, керуються цим Статутом та рішеннями Правління Організації, своїми положеннями,...що не суперечать вищевказаним документам, які приймаються їх вищими керівними органами і які мають бути затверджені Правлінням Організації.
Місцеві осередки підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку та набувають прав юридичної особи згідно законодавства України,
Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування в порядку, встановленому законодавст вом.
6. КОШТИ ТА МАЙНО КОЛЕІ ІЇ
Організація має у своїй власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.
Організація відповідно до чинного законодавства У країни здійснює права власника (володіння, користування, розпорядження) щодо належного їй майна, згідно зі статутними метою і завданнями Організації.
Майно Організації не підлягає націоналізації, конфіскації або вилученню на інших підставах, окрім передбачених чинним законодавства України.
Майно та кошти Організації складають основні та обігові кошти, а також інші матеріальні цівноеті та фінансові ресурси.
Організація є власником:
• майна та коштів, переданих їй Засновниками, членами або державою;
• коштів, набутих від вступних та членських внесків;
• майна та коштів, які пожертвувати фізичні та юридичні особи;
статутних фондів підприємств (їх часток), установ, організацій, видавництв, заснованих за рахунок коштів Організації і необхідних для досягнення її статутних шлей та завдань|
рухомого та нерухомого майна, придбаного за рахунок власних коштів Організації чи на інших підставах, не заборонених законом;
майна та коштів, придбаних в результаті діяльності створених госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
Право власності на майно та кошти реалізують Загальні збори Організації. Окремі функції щодо господарського управління майном та коштами Організації може бути кладено на Правління Організації.
6 4. Розпорядження майном та коштами місцевих осередків Організації здійснюють керівні органи місцевих осередків по узгодженню з Правлінням Організації. Керівники місцевих осередків у встановленні Правлінням Організації терміни подають відповідні звіті! (форма звітів затверджується Правлінням Організації)
6.5. Кошти Організації формуються із:
■ коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань чи гуманітарної допомоги;
■ пасивних доходів;
• коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності, з врахуванням особливостей Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
• дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
6.6. Кошти Організації використовуються на:
• виконання статутних завдань;
■ створення цільових резервів та фондів;
• виплату зобов’язань за укладеними угодами;
• виплату заробітної плати працівникам Організації; винагороди членам Організації, які своєю діяльністю сприяють підвищенню авторитету і зміцненню Організації;
• оренду приміщень, експлуатацію засобів і каналів зв’язку, транспорту, обчислювальної та оргтехніки інформаційне забезпечення, господарські потреби;
• забезпечення участі членів Організації, їх представників, у заходах по увічненню пам’яті ветеранів, підвищенню авторитету і зміцненню Організації.
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІЇ
7.1. Організація створена на невизначений строк.
7.2. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуск, примусовий розпуск).
7.3. Рішення про припинення діяльності Організації може бути прийнято Загальними Зборами, але не менше /З голосів, присутніх на них делегатів.
7.4. При реорганізації Організації вся сукупність прав та обов'язків'переходить до її правонаступника (правонаступників) — іншої неприбуткової організації відповідного виду. Правонаступником Організації не може бути юридична особа, метою якої є отримання прибутку.
7.5. Організація ліквідується:
• за рішенням Загальних Зборів, але не менше 2/3 голосів, присутніх на них делегатів;
• за рішенням суду.
7.6. Ліквідація Організації здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Організації за рішенням суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
7.7. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія у встановлений чинним законодавством України строк публікує інформацію про припинення діяльності Організації в одному із офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами.
7.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, виявляє її кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Організації третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
7.9. При ліквідації Організації, після здійснення розрахунків по оплаті праці, виконання зобов'язань перед бюджетом та кредиторами, грошові кошти, що залишилися, передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
8. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації Організації.
8.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому цим Статутом, але не менше 2/3 голосів, присутніх на них делегатів.
8.3. Зміни, що сталися в статутних документах підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законом порядку.
Аватар користувача
Наш Львів
Модератор
 
Повідомлення: 693
З нами з: 22 травня 2012, 21:53
Звідки: Львів
Facebook Twitter Skype Me™!

Повернутись до Громадські організації

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Якщо Ви помітили неправдиву інформацію, то зв’яжіться з нами для видалення помилки. Ми не несемо відповідальності за неправдиву інформацію, розміщену користувачами.
cron