Довідкові служби Карта міста Схема руху транспорту Розклад руху пасажирських поїздів приміського сполучення Розклад руху міжміських поїздів Міська Рада Обласна Рада Львівська обласна державна адміністрація Прокуратура Управління юстицій Поліція Податкова Управління Безпеки Дорожнього Руху Львівобленерго ЛьвівГаз МНС України у Львівській області Освітній портал Львівщини ЛьвівТеплоЕнерго Державна міграційна служба

Львівський клуб активного відпочинку

Львівський клуб активного відпочинку

Повідомлення Наш Львів » 20 листопада 2013, 20:58

3 (2).JPG


Львівський клуб активного відпочинку
Голова - Ханас Андрій
тел: 067 838 38 99, 066 657 49 43
e-mail: office.lkav@gmail.com
Skype: active.lviv.ua
Web: http://www.active.lviv.ua/
facebook1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Громадська організація «ЛЬВІВСЬКИЙ КЛУБ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ» (далі Організація) є громадською організацією, яка об'єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛЬВІВСЬКИЙ КЛУБ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ».
1.3. Скорочене найменування українською мовою - ГО «ЛКАВ»
1.4. Повне найменування Організації англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «LVIV CLUB OF ACTIVE REST»
1.5. Скорочене найменування Організації англійською мовою – PO «LCAR»
1.6. Громадська організація «ЛЬВІВСЬКИЙ КЛУБ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється в установленому законом порядку.
1.9. Діяльність Громадської організації поширюється на територію України.
1.10. Організаційно-правова форма: Громадська організація.
1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
1.12. Громадська організація не має на меті одержання прибутку

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1. Основною метою діяльності Організації є об'єднання громадян з метою захисту законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, екологічних, спортивних прав та задоволення інтересів її членів, а також сприяння розвитку масової фізичної культури і спорту.

2.2. Для досягнення і в рамках зазначеної мети, Організація, на непідприємницькій (некомерційній) основі, здійснює діяльність за такими основними напрямками:
2.2.1. Сприяння розвитку спорту серед населення усіх вікових груп, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя;
2.2.2. Підвищення авторитету та просування України в світі як платформи для проведення заходів в сферах культури, туризму, мистецтва, екології, права та інтернет технологій;
2.2.3. Сприяння розробці і реалізації програм підготовки молодих спортсменів високого класу з метою участі спортсменів Львівської області в національних та міжнародних змаганнях у обраних членами Організації видах спорту;
2.2.4 розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля; сприяння екологічним громадським організаціям області, громадянам, громадам та іншим зацікавленим суб'єктам у їх діяльності з питань довкілля;
2.2.5. сприяння реалізації державної політики щодо спортивно-оздоровчого розвитку особистості серед населення усіх вікових груп у обраних членами Організації видах спорту;
2.2.6. організація та проведення спортивних заходів, походів, змагань серед своїх членів та відкритих міських змагань, а також змагань вищого рівня;
2.2.7. сприяння створенню умов членам Організації для аматорської та спортивної риболовлі, занять іншими видами спорту;
2.2.8. Утворення та підтримання контактів з національними та іноземними спорідненими організаціями, укладення угод про співпрацю та взаємодопомогу;
2.2.9. Захист прав та інтересів членів Організації;
2.2.10. Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних та місцевих програм розвитку різноманітних видів спорту обраних членами Організації;
2.2.11. Організація відпочинку і дозвілля членів Організації та громадян;
2.2.12. Вивчення та впровадження передового досвіду вітчизняних та іноземних організацій, в тому числі міжнародних, а також обмін делегаціями, проведення тренінгів, нарад, конференцій і симпозіумів з питань розвитку спортивно-оздоровчого розвитку дітей та молоді, формування позитивного ставлення до ведення здорового способу життя та активного відпочинку;
2.2.13. Отримання відповідних повноважень щодо організації спортивних, культурних програм та заходів в регіоні;
2.2.14. Участь в практичній діяльності, спрямованій на вирішення локальних проблем охорони навколишнього природного середовища, підтримання екологічного балансу регіону, впровадження пріоритету екологічної безпеки, природного середовища, участь у вирішенні питань, пов’язаних з використанням і охороною природних ресурсів;
2.2.15. Здійснення громадського контролю за забезпеченням державою, суб’єктами господарювання і громадянами охорони навколишнього природного середовища як важливої передумови життя і здоров’я людини шляхом охорони живої і неживої природи, захисту людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства та природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
2.2.16. Сприяння формуванню екологічної свідомості, підвищенню рівня екологічної освіти та культури членів Громадської організації та мешканців регіону шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища;
2.2.17. У встановленому чинним законодавством порядку сприяти та брати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричиняють забруднення навколишнього природного середовища;
2.2.18. Сприяння розробленню, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсоощадних технологій у всіх галузях господарської діяльності;
2.2.19. Участь в організації та забезпеченні зустрічей з провідними вченими, експертами, спеціалістами, підприємцями, митцями;
2.2.20. Сприяння проведенню благодійних акцій, спрямованих на популяризацію риболовного спорту, способу здорового життя, активного відпочинку, туризму, культури та інтеграцію України в європейський інтелектуальний, політичний, суспільний і культурний простір;
2.2.21. Проведення моніторингу засобів масової інформації, Інтернет видань, створення Інтернет сторінок, сайтів та контенту;
2.2.22. Проведення незалежних соціологічних опитувань, досліджень громадської думки;
2.2.23. Збір, аналіз і поширення інформації про мистецьку освіту в Україні та за кордоном;
2.2.24. Надання членам Організації довідкової інформації та професійних консультацій з питань, пов'язаних з її діяльністю;
2.2.25. Взаємодія із зацікавленими центральними, регіональними законодавчими та виконавчими органами державної влади, представниками бізнесу, науковими, освітніми, профспілковими, благодійними, молодіжними, жіночими організаціями й іншими об’єднаннями держави;
2.2.26. Взаємодія із зарубіжними й міжнародними освітніми, науковими, спортивними і культурними організаціями та установами;
2.2.27. Надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
2.2.28. Сприяння художньо-естетичному розвитку особистості, формуванню в молоді цілісної художньої картини світу, ключових загальнокультурних цінностей;
2.2.29. Підвищення культури поведінки в соціальних мережах. Забезпечення розповсюдження інформації про соціальні мережі в Україні, сприяння поширенню інформації про культуру поведінки в соціальних мережах та обміну досвідом в цій сфері. Поєднання українських традицій і досягнень в сфері соціальних мереж в Україні із світовим досвідом;
2.2.30. Збереження, очистка та відновлення природи, зелених насаджень, річок та озер регіону;
2.2.31. Сприяння формуванню екологічної свідомості, підвищенню рівня екологічної освіти та культури членів Громадської організації та мешканців регіону шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища;
2.2.32. Просвітницька діяльність у сфері права, допомога громадянам у правових питаннях;
2.2.33. Сприяння розвитку освіти у сфері правового розвитку держави;
2.2.34. Розробка пропозицій, щодо вдосконалення чинного законодавства України.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ:

3.1. У відповідності до своїх статутних завдань та в порядку, передбаченому чинним законодавством, Організація має право:
3.3.2. Створювати, розвивати та змінювати відповідну структуру своєї організації, створювати відокремлені підрозділи;
3.3.3. Проводити навчання своїх членів, вести просвітницьку роботу;
3.3.4. Сприяти реалізації спільних некомерційних (без отримання прибутку) проектів разом із суб'єктами господарювання усіх форм власності, українськими, іноземними та міжнародними організаціями, учбовими закладами тощо;
3.3.5. Поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;
3.3.6. Сприяти підготовці та виходу в світ інформаційних матеріалів;
3.3.7. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
3.3.8. Делегувати членів Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці й реалізації спільних проектів, або з іншою метою для реалізації завдань Організації;
3.3.9. Подавати запити і отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їх посадових осіб;
3.3.10. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
3.3.11. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.3.12. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
3.3.13. Представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських та інших органах і організаціях;
3.3.14. Звертатися з клопотаннями державні та інші установи та органи про надання допомоги Організації для вирішення статутних завдань;
3.3.15. Здійснювати міжнародну діяльність, не заборонену законодавством, з об’єднаннями та будь-якими комерційними чи не комерційними підприємствами, установами та організаціями, а також з суб'єктами підприємницької діяльності з метою вирішення статутних завдань;
3.3.16. Встановлювати і розвивати ділові, гуманітарні зв'язки з представниками України і партнерами за кордоном для вирішення статутних цілей;
3.3.17. Витрачати кошти на представницькі цілі;
3.3.18. Визначати порядок та розміри оплати праці залучених спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Організації;
3.3.19. Вступати в договірні стосунки з державними, громадськими, комерційними та іншими організаціями, установами та підприємствами, а також громадянами та групами громадян, з метою виконання статутних цілей;
3.3.20. Організовувати та брати участь у міжнародних та національних конгресах, конференціях, симпозіумах та інших подібних заходах з питань, що входять до компетенції Організації;
3.3.21. Сприяти організації неприбуткових просвітницьких заходів конгресів, конференцій, тематичних удосконалень, пленерів, майстер класів, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, симпозіумів, з'їздів, соціально-культурних та інші публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації за участю вітчизняних і міжнародних експертів;
3.3.22. Організовувати видавничу діяльність для здійснення статутних цілей, а також сприяти виданню та розповсюдженню друкованої, аудіо та відеопродукції з питань, пов'язаними з цілями Організації.
3.2. Організація є вільною у виборі цілей та напрямків своєї діяльності в межах, передбачених цим Статутом.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

4.1. Членство в Організації є добровільним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в України на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.
4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.
4.4. Права членів Організації:
 Обирати і бути обраним до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
 Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
 Звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Організації
 Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
 Звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.
4.5. Члени Організації зобов'язані:
 Дотримуватися положень Статуту Організації;
 Виконувати рішення керівних органів Організації;
 Своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та в строки, що встановлюються Правлінням Організації;
 Сприяти здійсненню завдань Організації;
 Брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
 Виходу із Організації за власним бажанням;
 Виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв'язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв'язок з Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова Організації.
5.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.
5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожен член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.
5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних Зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні Збори.
5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;
5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації;
5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації;
5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління;
5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації;
5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних Зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2. (внесення змін до статуту), п. 5.7.4. (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятими, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних Зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації.
5.9. Загальні Збори приймають «Рішення». Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимого даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації.
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними Зборами Головою Зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписується Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.13. Головою Правління є Голова Організації.
5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов'язків.
5.15. До компетенції Правління відноситься:
5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів;
5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів;
5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;
5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
5.15.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних Зборів членів Організації;
5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації. Про час, місце та порядок денний Загальних Зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові збори скликаються на вимогу третини членів Правління.
5.18. Кожен член Правління може виступити з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.
5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.
5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами є підзвітний Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
5.22. Голова Організації:
5.22.1. Здійснює свою діяльність на громадських засадах, реалізовує повноваження Голови безоплатно, без укладення трудового договору.
5.22.2. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію її стосунках з іншими особами.
5.22.3. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.
5.22.4. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
5.22.5. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов'язки працівників Організації.
5.22.6. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
5.22.7. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.22.8. Організовує підготовку засідання Правління.
5.22.9. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Здорів Членів Організації.
5.22.10. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.
Звітування здійснюється на чергових Загальних Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.
5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.
5.24. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Організацією.

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
6.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права .
6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організації користується повним обсягом прав і обов'язків юридичної особи.
6.4. Організація:
6.4.1. Організовує обмін деклараціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
6.4.2. Проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
6.4.3. Реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.
7.2. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.
7.3. Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.
7.4. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.
7.5. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними Зборами і діють на підставі довіреності.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
8.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підприємствах не заборонених законом.
8.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, інших джерел, не заборонених законом.
8.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов᾽язаними з ними особами.
8.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
8.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації.
8.7. Організація зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
8.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
8.9. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
8.10. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.
9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як ¾ членів Організації. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов'язковій реєстрації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об'єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.
10.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
10.3. Організація має право в будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
10.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували ¾ членів Організації. Загальні Збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Громадської Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Громадського Об'єднання після його припинення відповідно до Статуту.
10.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше ¾ членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання до якого приєднується, про згоду на таке приєднання.
10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.
Аватар користувача
Наш Львів
Модератор
 
Повідомлення: 693
З нами з: 22 травня 2012, 21:53
Звідки: Львів
Facebook Twitter Skype Me™!

Повернутись до Громадські організації

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Якщо Ви помітили неправдиву інформацію, то зв’яжіться з нами для видалення помилки. Ми не несемо відповідальності за неправдиву інформацію, розміщену користувачами.
cron