Довідкові служби Карта міста Схема руху транспорту Розклад руху пасажирських поїздів приміського сполучення Розклад руху міжміських поїздів Міська Рада Обласна Рада Львівська обласна державна адміністрація Прокуратура Управління юстицій Поліція Податкова Управління Безпеки Дорожнього Руху Львівобленерго ЛьвівГаз МНС України у Львівській області Освітній портал Львівщини ЛьвівТеплоЕнерго Державна міграційна служба

Дитяча школа риболовли і спорту

Дитяча школа риболовли і спорту

Повідомлення Наш Львів » 20 листопада 2013, 20:27

02.09.13 - 1.jpg

Дитяча школа риболовли і спорту
Голова - Бубенчік Іван Петрович
моб.тел.+380673656881
skype fartiv69
почта dzikbaba@gmail.com


Статут
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «ДИТЯЧА ШКОЛА РИБОЛОВЛІ І СПОРТУ» (надалі – Організація) є добровільним громадським об’єднанням, створюється та діє на основі добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності, відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», іншого законодавства України, а також у відповідності до даного Статуту.
1.2. Організація діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», міжнародних актів, що ратифіковано Україною, чинним законодавством та цим Статутом.
1.3. Організацію створено з метою об’єднання фізичних осіб без огляду на расу, національність, стать, релігійні переконання та політичну належність, які визнають статут Організації, та беруть участь у її діяльності.
1.4. Організація утворена як неприбуткова організація, діяльність якої не спрямована на отримання прибутку згідно з чинним законодавством України.
1.5. Організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.
1.6. Організація не ставить перед собою політичних завдань, не бере участі у політичних рухах та партіях, не має воєнізованих формувань.
1.7. Організація є юридичною особою, у своїй діяльності Організація є незалежною від державних, комерційних, громадських, релігійних та політичних організацій, установ, підприємств, є непідзвітною та непідконтрольною їм, Організація має право підписувати угоди, набувати майнових та немайнових прав, має самостійний баланс, круглі печатки, штампи та бланки із своїм найменуванням, символіку та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються правлінням Організації і реєструються згідно чинного законодавства, а також рахунки в установах банків, як в національній, так і в іноземній валюті та інші відповідні реквізити та ознаки.
1.8. Організація може набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському, адміністративному та третейському судах.
1.9. Офіційною мовою Організації є українська мова.
1.10. Організація є дитячою громадською організацією.
1.11. Повне найменування Організації: Громадська організація «ДИТЯЧА ШКОЛА РИБОЛОВЛІ І СПОРТУ». Скорочене найменування Організації: ГО «ДИТЯЧА ШКОЛА РИБОЛОВЛІ І СПОРТУ». Всі найменування рівнозначні. Найменування Організації охороняється законом.
1.12. Діяльність Організації поширюється на територію Львівської області.
1.13. Місцезнаходження: Україна, місто Львів, вулиця Сонячна, будинок 40.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Організації є задоволення та захист законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, спортивних та інших спільних прав та інтересів її членів, сприяння розвитку масової фізичної культури і спорту, сприяння відродженню та розвитку риболовного спорту, пропаганді і популяризації здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять риболовним спортом.
2.2. Основними завданнями Організації є:
2.2.1. сприяння розвитку риболовного спорту серед дітей і молоді, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя;
2.2.2. сприяння розробці і реалізації програм підготовки молодих спортсменів високого класу з метою участі спортсменів Львівської області в національних та міжнародних дитячих та молодіжних змаганнях;
2.2.3. виховання у членів Організації бережливого ставлення до природи і її багатств;
2.2.4. пропаганда охорони природи, виховання у членів Організації поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання тваринного світу;
2.2.5. вивчення передового досвіду риболовного спорту;
2.2.6. сприяння створенню умов членам Організації для аматорської та спортивної риболовлі, занять іншими видами водного спорту;
2.2.7. підтримання контактів з національними та іноземними спорідненими організаціями, укладення угод про співробітництво і взаємодопомогу;
2.2.8. захист інтересів членів Організації;
2.2.9. сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, місцевих програм розвитку риболовного спорту, інших видів спорту;
2.2.10. створення умов для виховання культури риболовної ловлі;
2.2.11. вивчення та впровадження передового досвіду вітчизняних та іноземних організацій, в тому числі міжнародних, обмін делегаціями, проведення тренінгів, нарад, конференцій і симпозіумів з питань розвитку ведення рибної ловлі.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС І ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Для здійснення мети і завдання Організація, у відповідності до діючого законодавства, може:
3.1.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
3.1.2. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.3. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.1.4. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
3.1.5. Проводити мирні зібрання;
3.1.6. Створювати госпрозрахункові підприємства, організації, установи правом юридичної особи або без права юридичної особи, виступати учасником (засновником) об'єднань, господарських товариств тощо.
3.1.7. Співпрацювати з юридичними і неюридичними особами, громадянами (у т.ч. закордонними).
3.1.8. Звертатися за захистом до компетентних органів при виявленні фактів порушення своїх прав.
3.1.9. Організовувати і проводити культурно-масові заходи, семінари, конференції серед своїх членів, населення на території області та поза її межами.
3.1.10. Сприяти в організації видавництва і поширенні методичні, довідково-інформаційні та інші матеріали та сприяє в заснуванні засобів масової інформації.
3.1.11. Сприяти активній участі своїх представників в національних та міжнародних об’єднаннях і організаціях.
3.1.12. Організовувати виготовлення і розповсюдження друкованої продукції, кіно- і відеопродукції, реалізацію сувенірів, емблем, рекламної символіки.
3.1.13. Співпрацювати та взаємодіяти з неурядовими організаціями та іншими зацікавленими особами з питань захисту прав членів Організації.
3.1.14. Сприяти в побудові, організації діяльності та утриманні спортивних центрів.
3.1.15. Здійснювати міжнародну діяльність у встановленому законодавством порядку.
3.2. Виходячи із статусу юридичної особи Організація з метою реалізації цілей, завдань та напрямків своєї діяльності має право:
3.2.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
3.2.2. створювати в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства) для реалізації мети (цілей) Організації та сприянні її досягненню;
3.2.3. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
3.2.4. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
3.2.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються діяльності Організації.
3.2.6. бути виконавцем державного замовлення;
3.2.7. представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
3.2.8. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
3.2.9. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
3.2.10. вносити пропозиції до органів влади і управління;
3.2.11. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
3.2.12. здійснювати інші дії, що відповідають предмету і цілям його діяльності і не суперечать чинному законодавству.
3.3. Організація може направляти в межах України та за кордон у відрядження, на стажування і перепідготовку спеціалістів для навчання та ознайомлення з досвідом аналогічних об’єднань, збирання професійної та ділової інформації, участі у переговорах, встановленні дружніх та ділових контактів.
3.4. Організація має право наймати робочу силу, залучати для реалізації статутних цілей, напрямків діяльності на договірній основі українських та іноземних спеціалістів, фахівців, самостійно визначати форми, системи та розміри оплати їх праці в межах прав та вимог чинного законодавства.
3.5. Відносини Організації з іншими юридичними та фізичними особами здійснюються на основі договорів. Організація вільна у виборі предмету та суб'єкта договору.
3.6. Організація несе повну відповідальність за дотримання договірної та розрахункової дисципліни.
3.7. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації здійснюється за рішенням зборів членів Організації, якщо за це рішення проголосувало більше 3/4 присутніх членів Організації, та підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ ЧЛЕНІВ.

4.1. Засновниками Організації можуть бути фізичні особи, які досягли 15-ти річного віку, які визнають даний Статут, сплачують членські внески та сприяють своєю діяльністю роботі Організації.
4.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи, віком від 6 до 18 років, визнають даний Статут, сплачують членські внески та сприяють своєю діяльністю роботі Організації.
4.3. Прийом членів Організації - фізичних осіб здійснюється відповідно до Порядку членського обліку Організації, що затверджується правлінням Організації за поданням її Голови Правління. Підставою для розгляду питання про прийом є подання бажаючою вступити в Організацію особою особистої заяви та/або заяви законних представників (батьків, опікунів, піклувальників) та заповнення анкети встановленого зразку, що затверджується правлінням Організації.
Вступ неповнолітніх віком до 10 років до Організації здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку можуть бути членами Організації за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів.
4.4. Виключення з числа членів Організації здійснюється відповідно до Порядку членського обліку Організації, що затверджується правлінням Організації.
4.5. Остаточне рішення про виключення членів Організації приймається Загальними зборами членів Організації.
4.6. Добровільний вихід із Організації відбувається на основі особистої заяви особи, що бажає вийти з числа членів Організації та/або заяви законних представників (батьків, опікунів, піклувальників).5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.1. Члени Організації мають право:
- обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
- подавати пропозиції в процесі планування діяльності організації щодо пріоритетних напрямів роботи, проектів програм;
- брати участь у заходах, програмах, проектах, організовуваних Організацією;
- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
- вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах членів Організації;
- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, повʼязаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
- перебувати в будь-яких інших громадських об’єднаннях;
- вільно вийти з члені Організації.

5.2. Члени Організації зобов’язані:
- дотримуватись положень Статуту Організації;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;
- всебічно сприяти досягненню мети та реалізації завдань Організації;
- дбати про авторитет та позитивний імідж Організації;
- брати участь у заходах, що проводяться Організації;
- повідомляти Правління Організації про свою участь у інших громадських, політичних, релігійних, благодійних та інших об’єднаннях одразу ж після реєстрації їх членами таких об’єднань.

6. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ КЕРІВНІ ОРГАНИ.

6.1. Вищим органом управління Організацією є Загальні збори її членів, що проводяться не рідше одного разу на рік.
6.2. Загальні збори членів Організації визнаються повноважними, якщо присутні більш, ніж 50% діючих членів Організації.
6.3. Позачергові загальні збори членів Організації скликаються за вимогою не менш, як 3/4 діючих членів Організації, або за рішенням Правління Організації у місячний термін.
6.4. Компетенція загальних зборів членів Організації:
• визначення основних напрямків діяльності Організації;
• прийняття рішень, що стосуються питань припинення Організації;
• затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;
• розпорядження майном та коштами Організації;
• прийняття рішень, що стосуються майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації;
• прийняття рішення про створення, припинення госпрозрахункових підприємств, установ, організацій Організації;
• обрання та звільнення з посади членів Правління Організації, її Голови правління та заступника голови правління;
• обрання та відкликання членів відділу фінансового контролю Організації;
• затвердження річних результатів діяльності Організації включаючи його госпрозрахункові підприємства, затвердження звітів і висновків відділу фінансового контролю;
• затвердження кошторису Організації;
• виключення з Організації його членів, які неналежним чином виконують свої обов'язки або своїми діями чинять перешкоди для досягнення мети створення та здійснення напрямків діяльності Організації;
• винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Організації;
• порушення питання про відшкодування моральних та матеріальних збитків, нанесених Організації протиправними діями членів Організації чи третій осіб.
6.5. Рішення про прийняття та затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього, про відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, а також про припинення Організації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх на зборах членів Організації.
3 решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх.
6.6. У період між Загальними зборами Організації, керівництво здійснюється Правлінням Організації, яке складається із 3 членів Правління.
6.7. Компетенція Правління Організації:
• виконує рішення загальних зборів членів Організації;
• приймає рішення про порядок прийому, вибуття та виключення членів Організації;
• приймає рішення про створення відокремлених підрозділів, затверджує їх положення;
• призначає керівників відокремлених підрозділів, та здійснює оцінку та контроль їх діяльності;
• приймає рішення про надання моральної та матеріальної допомоги фізичним та юридичним особам у відповідності із Статутними завданнями;
• приймає рішення з питань, пов’язаних із виконанням Статутних цілей і завдань, які не відносяться до повноважень загальних зборів;
• визначає порядок та використання коштів та іншого майна Організації у відповідності із Статутними завданнями та цілями, з врахуванням обмежень, визначених цим Статутом;
• затверджує зразки атрибутики;
• затверджує поточні та перспективні програми розвитку та діяльності Організації;
• вирішує інші питання щодо виконання мети та завдань Організації.
6.8. Рішення Правління Організації приймається на засіданнях, за умови присутності, не менш як 60% членів Правління Організації.
6.9. Засідання Правління Організації проводиться з ініціативи будь-якого члена правління, однак не рідше як 1раз на місяць.
6.10. Рішення правління набирає чинності, якщо за нього проголосувало більш, як 50% присутніх членів правління Організації.
6.11. Правління Організації очолює Голова правління Організації, який обирається загальними зборами членів Організації та має наступні повноваження:
• без доручення представляє інтереси Організації, укладає угоди та договори з фізичними та юридичними особами від імені Організації;
• здійснює оперативне управління майном та коштами Організації, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;
• має право першого підпису на документах;
• видає накази та розпорядження про прийняття на роботу та звільнення працівників Організації;
• приймає рішення про надання премій та матеріальної допомоги членам Організації;
• заслуховує звіти голови відділу фінансового контролю Організації, керівників відокремлених підрозділів Організації, а також членів Правління Організації;
• вирішує питання економічного, соціального та кадрового розвитку Організації;
• виконує за необхідності інші дії щодо керівництва Організацією;
• делегує свої права іншим членам Правління Організації за погодженням з Правлінням Організації, що повинні бути викладені у письмовому порядку у вигляді довіреності та підписані Головою Правління Організації.
6.12. У разі неможливості (за будь-яких причин) виконання Головою Правління Організації його повноважень, їх виконує заступник голови правління Організації.
6.13. Контролюючим органом Організації є ревізор, що обираються загальними зборами членів Організації і виконує наступні функції:
• здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації;
• перевіряє звіти та фінансову документацію, представлену правлінням, готує висновки.
6.14. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації здійснюється на підставі поданої скарги, заяви члена Організації і подається на розгляд загальних зборів членів Організації. Рішення загальних зборів членів Організації може бути оскаржено у судовому порядку.

7. УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.1. Відокремлені підрозділи Організації утворюються та припиняються за рішенням Правління Організації з наступним затвердженням на Загальних зборах членів Організації.
7.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються даним Статутом та Положенням про відокремлені підрозділ Організації, які затверджуються рішенням Правління Організації.
7.3. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами та реєструються встановленому законодавством порядку.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Майно Організації - це основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, які належать їй на правах власності і вартість яких відображена в самостійному балансі Організації.
8.2. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами (засновниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте Організацією як пасивні доходи в результаті діяльності створених Організацією юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
8.3. Джерелами формування майна Організації є:
• грошові та інші майнові вклади, у т.ч. вступні та членські внески членів Організації, інших юридичних та фізичних осіб;
• кошти, отримані від проведення спортивно-культурних та інших заходів, в т.ч. міжнародних;
• кошти від статутної та господарської діяльності Організації;
• добровільні перерахування від вітчизняних та закордонних підприємств, громадських та релігійних організацій, фондів, компаній, фірм, асоціацій, товариств, кооперативів тощо, фізичних осіб;
• спонсорські або благочинні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян, в т.ч. іноземних;
• інші, не заборонені законом, джерела.
8.4. Право власності Організації реалізовують збори членів Організації, в порядку, передбаченому Статутом Організації. Окремі функції щодо управління майном за рішенням зборів членів Організації можуть бути покладені на створені нею відповідно до цього статуту керівні органи.
8.5. Кошти, які залишаються у Організації після сплати необхідних платежів і обов'язкових відрахувань надходять у повне її розпорядження. Організація самостійно визначає напрямки їх використання і використовує на забезпечення статутної діяльності і внутрішні потреби Організації.
8.6. Організація є власником свого майна і здійснює право власності у відповідності з цілями, завданнями та напрямками своєї діяльності. Її майно не підлягає вилученню в адміністративному порядку, крім випадків, передбачених законодавством.
8.7. Кошти Організації використовуються на розвиток матеріально-технічної бази та інші цілі згідно кошторису, затвердженого загальними зборами членів Організації.
8.8. Для виконання своїх статутних завдань Організація може отримувати від державних та недержавних підприємств, установ і організацій, окремих громадян фінансову та організаційну підтримку.
8.9. Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. У разі отримання Організацією фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, Організація зобов'язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до законодавства України.
8.10. Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання Організації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законодавством України.

9. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

9.1. Організація може засновувати або вступати в громадські спілки, асоціації, об’єднання громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди та договори, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
9.2. Організація має право влаштовувати міжнародні семінари, змагання та диспути.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
1) за рішенням Організації, прийнятим загальними зборами членів Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
10.2. Припинення діяльності Організації має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому законодавством України.
10.3. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск розпочинається припинення громадського об'єднання як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
10.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване цією Організацією.
10.5. Реорганізація Організації, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
10.6. Вступ Організації до складу іншої громадської організації не є реорганізацією Організації і не має наслідком припинення його діяльності.
10.7. Організація може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об'єднанням вимог діючого законодавства України. Заборона Організації має наслідком припинення його діяльності та виключення з Реєстру громадських об'єднань. Справа про заборону Організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
10.8. Припинення Організації включає:
1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Організації;
2) припинення Організації як юридичної особи.
10.9. У випадку прийняття рішення про ліквідацію на період ліквідації, повноваження по управлінню Організацією переходять до ліквідаційної комісії, яка здійснює ліквідаційні заходи, передбачені чинним законодавством.
10.10. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
10.11. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
Аватар користувача
Наш Львів
Модератор
 
Повідомлення: 693
З нами з: 22 травня 2012, 21:53
Звідки: Львів
Facebook Twitter Skype Me™!

Повернутись до Громадські організації

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Якщо Ви помітили неправдиву інформацію, то зв’яжіться з нами для видалення помилки. Ми не несемо відповідальності за неправдиву інформацію, розміщену користувачами.
cron